QNS thông báo về việc nhận cổ tức bằng tiền đợt còn lại của năm 2017

QNS thông báo về việc nhận cổ tức bằng tiền đợt còn lại của năm 2017.

Thông báo

Mẫu Giấy đề nghị chuyển khoản

Mẫu Giấy ủy quyền

 
cong ty mia duong quang ngai