QNS thông báo về việc nhận cổ tức đợt 1 năm 2020

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo đến Quý cổ đông về việc nhận cổ tức đợt 1 năm 2020.
Ngày chốt danh sách: 07/9/2020.
Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (500 đồng/1 cổ phiếu).
(Công ty sẽ khấu trừ 5% thuế TNCN trước khi chi trả tiền cổ tức theo quy định của pháp luật về thuế TNCN)
Thời gian thực hiện: 18/9/2020.
cong ty mia duong quang ngai