QNS thông báo về việc nhận cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

QNS thông báo về việc nhận cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền.
+ Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 26/08/2022.
+ Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
+ Thời gian thực hiện: Ngày 09/09/2022.
cong ty mia duong quang ngai