QNS thông báo về việc nhận cổ tức đợt 1 năm 2023

QNS thông báo về việc nhận cổ tức đợt 1 năm 2023.
Ngày đăng ký cuối cùng: 24/8/2023.
Ngày thanh toán: 07/9/2023.
Tỷ lệ: 10%/cổ phiếu ( một cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
Mẫu Giấy ủy quyền
Mẫu Giấy đề nghị chuyển khoản
cong ty mia duong quang ngai