QNS thông báo về việc nhận cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền

QNS thông báo về việc nhận cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Hình thức chi trả ứng cổ tức: Bằng tiền Việt Nam.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/01/2024.
- Ngày nhận cổ tức: 24/01/2024.

 

cong ty mia duong quang ngai