QNS thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty CP Đường Quảng Ngãi (QNS) thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Văn bản gửi UBCKNN

Văn bản gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

cong ty mia duong quang ngai