QNS tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

8h sáng ngày 02/4/2022, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã khai mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
Tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty đã thông qua các nội dung chính: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về một số nội dung cần phê chuẩn tại Đại hội cổ đông năm 2022 và tờ trình của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
Theo đó, năm 2021, lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp là 1.439 tỷ đồng tăng 14% so với năm 2020, lợi nhuận sau thuế là 1.253 tỷ đồng tăng 19% so với năm 2020. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 là 30%.
Tất cả cổ đông tại đại hội đã biểu quyết bằng văn bản với tỷ lệ thống nhất cao các nội dung mà Hội đồng quản trị trình tại đại hội:
+ Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
+ Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.
+ Kế hoạch kinh doanh năm 2022.
+ Căn cứ theo định hướng hoạt động SXKD của Công ty trong thời gian đến, để đảm bảo việc phát triển hoạt động SXKD được thuận lợi theo định hướng chiến lược của Công ty, cần thiết phải bổ sung một số ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với quy định của pháp luật.
+ Sửa đổi Điều Lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
+ Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
Bế mạc đại hội, ông Trần Ngọc Phương – Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty phát biểu: Để vượt qua những thách thức, hoàn thành mục tiêu SXKD, xây dựng Công ty phát triển bền vững, Hội đồng quản trị Công ty mong muốn nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể người lao động Công ty.
Ông Võ Thành Đàng - Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT trình bày trước ĐHCĐTN năm 2022 một số nội dung cần phê chuẩn của Hội đồng Quản trị tại Đại hội
Ông Trần Ngọc Phương – Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty phát biểu khai mạc và bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
 
 
cong ty mia duong quang ngai