Quyết định của Hội đồng quản trị v/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động bổ sung, sửa đổi năm 2014

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Quyết định về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động bổ sung, sửa đổi của Công ty.

Văn bản quyết định

Điều lệ tổ chức và hoạt động bổ sung, sửa đổi năm 2014.

cong ty mia duong quang ngai