Thành viên HĐQT Đặng Phú Quý đăng ký bán 200.000 cổ phần

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Phú Quý.
Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.640.670 (tỷ lệ 0,46%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 200.000 CP
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.440.670 CP (tỷ lệ 0,40%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết  nhu cầu tài chính cá nhân.
Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và Khớp lệnh.
Thời gian dự kiến giao dịch cổ phiếu: từ ngày 26/8/2019 đến ngày 24/9/2019.
cong ty mia duong quang ngai