Thông báo ngày 18/6/2019 là ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2018

HNX thông báo ngày 18/6/2019 là ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2018.

Link UBCKNN

cong ty mia duong quang ngai