Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán - Ủy ban Chứng khoán nhà nước

Thông báo đến Quý Cổ đông Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

cong ty mia duong quang ngai