Thông báo về Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và điều chỉnh thông tin cổ đông

QNS thông báo về thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và điều chỉnh thông tin cổ đông.

cong ty mia duong quang ngai