Thông báo về việc nhận cổ tức bằng tiền còn lại năm 2014

Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng tiền còn lại năm 2014.

Văn bản

Giấy ủy quyền nhận cổ tức còn lại năm 2014

Giấy đề nghị chuyển khoản cổ tức còn lại năm 2014

Công bố thông tin trên cổng thông tin của UBCKNN.

cong ty mia duong quang ngai