Thông báo v/v chi trả cổ tức còn lại năm 2013

cong ty mia duong quang ngai