Thông báo v/v Chốt danh sách và xác nhận thông tin cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo về việc Chốt danh sách và xác nhận thông tin cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán.

Văn bản

Bản xác nhận thông tin cổ đông

cong ty mia duong quang ngai