Thông báo v/v đăng ký chứng khoán lần đầu và mở tài khoản lưu ký, ký gửi chứng khoán

Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi Thông báo v/v đăng ký chứng khoán lần đầu và mở tài khoản lưu ký, ký gửi chứng khoán.

Văn bản thông báo

Mẫu Giấy đề nghị nhận Sổ CNSHCP 

Quyết định 56/QĐ-UBCK ngày 31-01-2013 của UBCKNN.

cong ty mia duong quang ngai