Thông báo v/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi trân trọng thông báo v/v tổ chức Đại hội Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

1. Thời gian: 1/2 ngày , khai mạc lúc 7h30 phút (Thứ Bảy) ngày 30 tháng 3 năm 2013. 

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

 3. Nội dung Đại hội và tài liệu Đại hội:

Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về công tác điều hành quản lý năm 2012 và phương hướng năm 2013;

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tài chính năm 2012 và kế hoạch năm 2013;

Báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty;

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và Kế hoạch năm 2013;

Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;

Phương án mua lại cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ;

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo qui định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính;

Quyết định việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc Công ty;

Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2013;

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (Dự thảo).

Quý Đại biểu Cổ đông download tài liệu trên website: www.qns.com.vn.

4.  Thành phần tham dự: Đại biểu Cổ đông đăng ký hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi năm 2013 (Theo danh sách chốt ngày 28/02/2013).

5.  Lưu ý: Chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí cá nhân khác trong thời gian tham dự Đại hội do Quý Cổ đông tự chi trả.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Đại biểu Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi năm 2013.

Trân trọng./.

                                                                                           T.M./ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   

                                                                                                      CHỦ TỊCH

          Võ Thành Đàng

      (Đã ký)

 

Tải tài liệu đại hội:

 

 

Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về công tác điều hành quản lý năm 2012 và phương hướng năm 2013;

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tài chính năm 2012 và kế hoạch năm 2013;

Báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty;

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và Kế hoạch năm 2013;

Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;

Phương án mua lại cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ;

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo qui định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính;

Quyết định việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc Công ty;

Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2013;

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (Dự thảo).

 

Phiếu biểu quyết.

 - Báo cáo tài chính năm 2012.

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

2. Báo cáo kiểm toán

3. Bảng cân đối kế toán

4. Báo cáo kết quả kinh doanh

5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

6. Thuyết minh báo cáo tài chính.

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012.

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

2. Báo cáo kiểm toán

3. Bảng cân đối kế toán

4. Báo cáo kết quả kinh doanh

5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

6. Thuyết minh báo cáo tài chính. 

cong ty mia duong quang ngai