Thông báo v/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo v/v họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014.

Văn bản

cong ty mia duong quang ngai