Thông báo v/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo v/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và các tài liệu đại hội.

Văn bản thông báo

cong ty mia duong quang ngai