Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

 Hội đồng Quản trị  Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Thông báo số 07/TB/CPĐQN-HĐQT

Mẫu Phiếu đăng ký, Giấy ủy quyền, Tổng hợp danh sách cổ đông trong nhóm ủy quyền

cong ty mia duong quang ngai