Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội: Ngày 09 tháng 3 năm 2016.

Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến là ngày 09 tháng 4 năm 2016.

1. Văn bản Thông báo 2. Phiếu đăng ký tham dự, 3. Giấy ủy quyền tham dự 

4. Bảng tổng hợp danh sách ủy quyền, 5. Bảng tổng hợp danh sách tham dự

cong ty mia duong quang ngai