Trưởng Ban kiểm soát QNS – Nguyễn Đình Quế đã giao dịch 400.000 cổ phần đăng ký bán

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Quế.
Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.809.341 CP (tỷ lệ 0,79%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 400.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã bán: 402.000 CP.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.407.341 CP (tỷ lệ 0,67%).
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 17/9/2020 đến ngày 05/10/2020.
cong ty mia duong quang ngai