UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Đường Quảng Ngãi

Ngày 9/4/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 14/NQ/QNS-ĐHĐCĐ2018 ngày 31/3/2018, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQ/QNS-HĐQT ngày 4/4/2018 và các quy định của pháp luật.

Link UBCKNN

 
cong ty mia duong quang ngai