UBCKNN nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 của QNS

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 của CTCP Đường Quảng Ngãi (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 34003000079 ngày 28/12/2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi cấp) theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 138/ĐQN-TCKT ngày 30/03/2015 của Công ty. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 15/NQ/CPĐQN-ĐHĐCĐ2015 ngày 28/3/2015 và các quy định khác liên quan.

Link UBCKNN

cong ty mia duong quang ngai