UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho NLĐ

UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

 Ngày 29/5/2013, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CtyCP Đường Quảng Ngãi (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4300205943 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 16/8/2012) theo Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 85/CPĐQN-TCKT ngày 25/5/2013. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 24/NQ/CPĐQN-ĐHĐCĐ2013 ngày 30/3/2013, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 47/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 24/5/2013 và các quy định của pháp luật.(UBCKNN)

Link UBCKNN

cong ty mia duong quang ngai