UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Đường Quảng Ngãi

Ngày 28/4/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức số 61/ĐQN-TCKT ngày 14/4/2014 của CTCP Đường Quảng Ngãi. Phương án phát hành thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 số 20/NQ/CPĐQN-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2014 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN. 

cong ty mia duong quang ngai