UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Đường Quảng Ngãi

Ngày 30/3/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Đường Quảng Ngãi. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 23/NQ/CPĐQN-ĐHĐCĐ2017 ngày 25/3/2017, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 28/3/2017 và các quy định của pháp luật.

Tin từ Website của UBCKNN

 
cong ty mia duong quang ngai