UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Ngày 13/6/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo phát hành cổ phiếu số 181/CPĐQN-TCKT ngày 11/06/2016 của CTCP Đường Quảng Ngãi. Phương án phát hành được thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 15/NQ-CPĐQN-ĐHĐCĐ2015 ngày 28/3/2015, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 33/NQ/CPĐQN-ĐHĐCĐ2016 ngày 09/4/2016, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 77/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 08/6/2016 và các quy định của pháp luật.

Link UBCKNN

 
cong ty mia duong quang ngai