Vợ ông Nguyễn Thuận – Giám đốc Nhà máy Nha Quảng Ngãi không bán 190.874 cổ phần đã đăng ký

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thị Xuân.
Là vợ ông: Nguyễn Thuận
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Nha Quảng Ngãi – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 190.874 CP (tỷ lệ 0,054%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 190.874 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 CP.
(Nguyên nhân không thực hiện hết số cổ phiếu đăng ký: giá cả giao dịch không như kỳ vọng)
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 190.874 CP (tỷ lệ 0,054%).
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 14/01/2020.
cong ty mia duong quang ngai