Vợ ông Trần Ngọc Phương – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty đã bán 765.742 cổ phần

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Huỳnh Thị Hồng Mai.
Là vợ của ông Trần Ngọc Phương
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.934.847 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,54%).
Số lượng cổ phiếu đã bán: 765.742 CP.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.169.105 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,33%).
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 25/9/2019 đến ngày 30/9/2019.
cong ty mia duong quang ngai