Võ Thành Đàng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã mua 514.200 cổ phần

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 21.937.448 CP (tỷ lệ nắm giữ 6,15%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 514.200 CP.
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 5.142.000.000 đồng.
Lý do  không hoàn tất giao dịch: do điều kiện thị trường chưa phù hợp.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 22.451.648 CP (tỷ lệ nắm giữ 6,29%).
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 25/3/2021 đến ngày 23/4/2021.
cong ty mia duong quang ngai