Võ Thành Đàng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đính chính số lượng cổ phần đã mua trong thời gian từ ngày 08/7/2021 đến ngày 06/8/2021 là 99.000 cổ phần (đã công bố 91.000 cổ phần)

Võ Thành Đàng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đính chính số lượng cổ phần đã mua trong thời gian từ ngày 08/7/2021 đến ngày 06/8/2021 là 99.000 cổ phần (đã công bố 91.000 cổ phần)
Theo đó, thông tin đã mua cổ phiếu từ ngày 08/7/2021 đến ngày 06/8/2021 được điều chỉnh:
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 23.029.648 CP (tỷ lệ nắm giữ 6,45%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 99.000 CP.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 23.469.948 CP (tỷ lệ nắm giữ 6,58%).
Và thông tin đăng ký mua cổ phiếu được điều chỉnh:
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 23.469.948 CP (tỷ lệ nắm giữ 6,58%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 24.469.948 CP (tỷ lệ nắm giữ 6,86%).
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 12/8/2021 đến ngày 10/9/2021.
cong ty mia duong quang ngai