Võ Thành Đàng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã không mua số cổ phần đăng ký

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 21.714.548 CP (tỷ lệ nắm giữ 6,08%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 CP.
(Nguyên nhân không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: do điều kiện thị trường chưa phù hợp)
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 21.714.548 CP (tỷ lệ nắm giữ 6,08%).
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 03/12/2020 đến ngày 31/12/2020.
cong ty mia duong quang ngai