Võ Thành Đàng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã mua 222.900 cổ phần

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 21.714.548 CP (tỷ lệ nắm giữ 6,08%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 222.900 CP.
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 2.229.000.000 đồng.
Lý do  không hoàn tất giao dịch: do điều kiện thị trường chưa phù hợp.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 21.937.448 CP (tỷ lệ nắm giữ 6,15%).
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 18/02/2021 đến ngày 18/3/2021.
cong ty mia duong quang ngai