Võ Thành Đàng - Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty đã không mua số lượng cổ phiếu QNS đã đăng ký

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 23.855.648 CP (tỷ lệ nắm giữ 6,68%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 CP.
Lý do  không hoàn tất giao dịch: do điều kiện thị trường chưa phù hợp.
Số lượng cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 23.855.648 CP (tỷ lệ nắm giữ 6,68%).
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 17/3/2022 đến ngày 15/4/2022.
cong ty mia duong quang ngai