Võ Thành Đàng - Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty không giao dịch số cổ phần đã đăng ký mua

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 23.469.948 CP (tỷ lệ nắm giữ 6,58%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 CP.
Lý do  không hoàn tất giao dịch: do điều kiện thị trường chưa phù hợp.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 23.469.948 CP (tỷ lệ nắm giữ 6,58%).
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 12/8/2021 đến ngày 10/9/2021.
cong ty mia duong quang ngai