VSD cấp giấy chứng nhận chứng khoán thay đổi lần thứ 5 cho QNS

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ năm số 61/2014/GCNCP-VSD-5 ngày 25/05/2018 do đăng ký bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán.

Link VSD

 
cong ty mia duong quang ngai