VSD: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ tư cho QNS

QNS: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ tư.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ tư số 61/2014/GCNCP-VSD-4 ngày 31/05/2017 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:

 
cong ty mia duong quang ngai